Vedtekter

VEDTEKTER FOR BARNAS HAVE AS

1 Eierforhold

Barnas Have AS er en privat drevet barnehage som eies av Sivuna AS.

Barnehagens adresse er Sandarveien 6, 3215 Sandefjord.

Økonomisk grunnlag for drift er offentlig finansiering.

2 Lovgrunnlag

Barnehagen drives i samsvar med Lov om Barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter, og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

3 Formål (Barnehageloven §1) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.    

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

4 Leke- og oppholdsareal

Barnas Have AS er godkjent med et leke- og oppholdsareal som tilfredsstiller den retningsgivende arealnormen for barnehager i Sandefjord; 4m2 netto leke- og oppholdsareal pr. barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år.

 

5 Opptak og opptakskriterier Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

Søknad om plass i barnehagen skal skje elektronisk på felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager i Sandefjord kommune. Link til opptaksskjema finnes på Barnas Haves hjemmeside og Sandefjord kommunes hjemmeside.

 

Barnehagens opptakskrets er:

1 - Barn fra familier bosatt i Sandefjord kommune

2 - Barn fra familier bosatt i andre kommuner

 

 Plass tilbys etter følgende kriterier:

1 – Barn med spesielle behov og/eller nedsatt funksjonsevne etter      Barnehagelovens paragraf 13

2 - Søsken av barn som allerede har plass

     3 - Barn av ansatte

4 – Øvrige søkere

       I utvelgelsen tilstrebes en jevn alders- og kjønnsfordeling.

Avslag på barnehageplass kan påklages - jf. forskrift om saksbehandlingsregler om opptak i barnehage § 6. Klagefristen er satt til 3 uker etter mottatt avslagsbrev. Kommunen er klageinstans.

Tildelt plass bekreftes ved innbetaling av forskuddsbetaling tilsvarende en månedsbetaling for hel plass. Beløpet gjelder som økonomisk sikkerhet dersom oppholdsbetalingen uteblir i løpet av den tiden barnet har plass i barnehagen. Beløpet refunderes til pålydende senest 2 måneder etter at barnet har sluttet i barnehagen dersom oppholdsbetalingen er à jour.

6 Barnehageåret

Barnehageåret starter 1. august. Opptak av barn etter hovedopptaket skjer i løpet av første halvdel av august.

Barn som får plass i barnehage beholder den frem til 31. juli det året barnet begynner på skolen.

7 Oppholdsbetaling

For betaling av barnehageplass gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling. I tillegg faktureres månedlig kr. 300 i matpenger. (Gjelder hel barnehageplass)

 

Oppholdsbetalingen gjelder for 11 av årets måneder. Betaling skjer forskuddsvis med forfall den 29. i hver måned.

 

Juli måned er betalingsfri. Det faktureres for gjeldende dager dersom barnet avvikler mindre enn 4 uker ferie.

Familier med lav bruttoinntekt kan søke Sandefjord kommune v/Skole og barnehagekontoret om redusert foreldrebetaling. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen eller på kommunens nettside: sandefjord.kommune.no

Dersom barnehagefakturaen ikke betales innen betalingsfristen, purres det etter 14. dager. Dersom barnehageplassen ikke betales innen satt frist ansees plassen som oppsagt fra den 1. i påfølgende måned. Innbetalt depositum dekker opp for manglende betaling.

8 Åpningstid

Barnehagen er en heldagsbarnehage som holder åpent mandag til fredag fra kl. 07.15 – 16.45. Helligdager: stengt

Foreldrene må komme og hente senest kl. 16.30 slik at alle barna har gått fra barnehagen til kl. 16.45.

Jul og nyttår: Åpningstid i romjulen er 730-1600. Julaften stengt. Nyttårsaften stenger barnehagen kl. 12.00.

Påske: Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Juli: Barnehagen holder sommerstengt de tre siste ukene i juli.

Kurs/planleggingsdager: Barnehagen holder stengt 5 dager pr. barnehageår for å avvikle kurs/planleggingsdager. Hvilke dager barnehagen holder stengt opplyses om ved oppstart av det nye barnehageåret.

9 Ferie Barnehagebarna skal minst ha fire uker ferie, hvorav tre av disse avvikles i de tre ukene barnehagen har sommerstengt. Barnehagen holder sommerstengt de tre siste ukene i juli.

De øvrige 5 feriedagene kan tas ut som enkeltdager eller sammenhengende.

Styrer må varsles skriftlig 3 dager før uttaket. Dersom dette ikke overholdes regnes dagene som fridager og ikke som avviklet ferie.

10 Oppsigelse av plass Skal et barn slutte, gjelder en oppsigelsesfrist på 4 uker regnet fra oppsigelsesdato. Ellers må det betales for denne tiden selv om barnet ikke går i barnehagen. Dersom plassen sies opp med virkningsdato etter 1. mai, må det betales for plassen ut barnehageåret. Oppsigelsen skal være skriftlig.

11 Forsikring

Barna i barnehagen er forsikret gjennom IF ulykkesforsikring og gjelder så lenge barnet har plass i barnehagen. Forsikringen gjelder hele døgnet.

 

12 Dugnad

Foreldre/foresatte plikter å delta på dugnader bestemt av samarbeidsutvalget.

13 Ansvarsfraskrivelse

”Barnas Have AS” kan ikke gjøres ansvarlig for skader som påføres barna med mindre ansvar kan statueres i medholdet av skadeserstatningsloven 2 – 1. Barnehagen har forsikret barna. Barnehagen har ikke ansvaret for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte volde forsettlig eller uaktsomt, jf. Lov om skadeerstatning, §§ 1.1 og 1.2.

 

14 Styringsorgan

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg jfr. Barnehagelovens § 4.    

Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barn i barnehagen og har møter uten personalet. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte, 2 representanter fra de ansatte, eier og styrer.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

15 Internkontroll  Internkontroll er innført i barnehagene på bakgrunn av forskrift om Internkontroll av 1.januar 1992. Det er utarbeidet prosedyrer for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i henhold til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.

 

 

Vedtekter revidert 29.07.2015