Ønsker du plass i barnehagen?

Ønsker du å søke om barnehageplass så klikk deg inn her og følg retningslinjene. Søknadsfristen er 1. mars for start i august. For oppstart til andre tider på året kan man søke når som helst.

Det er samordnet opptak mellom kommunale og private barnehager, hvilket innebærer at alle søknader skal sendes inn elektronisk gjennom felles søknadsskjema.

Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema

Søknad om barnehageplass

Tilbud om plass
Tilbud blir sendt ut fortløpende på e-post. Etter akseptert tilbud anses avtalen for bindende, og må følge frister for oppsigelse i den enkelte barnehage.

Avslag
Avslagsbrev sendes ut innen 1. juni. Avslag på barnehageplass kan påklages - jf. forskrift om saksbehandlingsregler om opptak i barnehage § 6. Klagefristen er satt til 3 uker etter mottatt brev om avslag.

Venteliste
Søkere som ikke får tilbud om barnehageplass eller tilbud i den barnehagen som er ført opp som 1. eller 2. prioritet, vil bli stående på ventelisten til de repsektive barnehagene. Disse trenger ikke søke på nytt med mindre opplysningene på skjemaet skal endres. Vi minner om at det er den sist sendte søknaden som gjelder.

Vedtekter og opptakskriterier
Vi har egne vedtekter hvor opptakskriterier er beskrevet. Se egen lenke.

Oppstart - nytt barnehageår
Nytt barnehageår starter 1. august hos oss, men oppstartsdato for nye barn varierer fra 1. til 15. august.

Pris
Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april 2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Endringene gir en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt, siden ingen husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin på en barnehageplass. Inntekten det skal beregnes etter er skattepliktig kapital- og personinntekt. Endringene i forskriften trer i
kraft 1. mai 2015.

Endringer forskriften (ekstern lenke)

Hele forskriften (ekstern lenke)

Maksimalpris

Fra 1. mai 2015 er maksimalprisen 2650 kroner pr måned. I tillegg kommer kr 300 kr for kost.

Redusert betaling

Foresatte med en samlet skattbar inntekt lavere enn 473 000 kroner brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. Søknad skjer elektronisk.

Søk om redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % av maksimal sats for barn nummer to og 50 % fra og med barn nummer tre.

Familien betaler full sats for det barnet som har størst barnehagetilbud. Ved likt barnehagetilbud til søsken, betaler familien full sats for det eldste barnet.

Familien får kun søskenmoderasjon når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse.

Kontakt styrer for ytterligere og mer detaljert informasjon.